Alle categorieën

Dag

476 resultaten

Learning Frisian home study

 • Afûk - taalcursussen Fries
 • € 45,00

Learning to understand, read, speak or write the Frisian language; we will be happy to assist you.

Workshop Frysk

 • Afûk - taalcursussen Fries
 • € 20,00

In workshop oer tekst skriuwe, mei fragen sa as ‘wannear brûke wy de ‘f’ of de ‘v’? Wat is de taalregel by ‘û’en ‘oe’? Mei in kwis en in protte tips.

Selsstúdzje Frysk Skriuwen

 • Afûk - taalcursussen Fries
 • € 25,00

Gjin tiid foar in groepskursus? Folgje in selsstúdzje mei kursusboeken en/of online mei eduFrysk, it digitale learplatfoarm foar it Frysk.

Zelfstudie Fries

 • Afûk - taalcursussen Fries
 • € 25,00

Fries leren wanneer het u uitkomt en in uw eigen tempo. Met cursusboeken en/of online via eduFrysk, het digitale leerplatform.

Fries Verstaan

 • Afûk - taalcursussen Fries
 • € 115,00

Fries leren? Volg de basiscursus Fries Verstaan. U leert woorden en zinnen en na afloop kunt u een gesprek goed volgen en Friese teksten lezen.

Fries Spreken

 • Afûk - taalcursussen Fries
 • € 115,00

De cursus voor iedereen die Fries verstaat en de taal wil leren spreken. Vanaf les 1 oefent u actief de uitspraak met elke week een nieuw thema.

Taal, kultuer en skiednis fan Fryslân

 • Afûk - taalcursussen Fries
 • € 118,00

In kursus oer de taal, skiednis en kultuer fan Fryslân. Foar goed en linich skriuwen, mei omtinken foar literatuer, toaniel, film, muzyk en mear.

Frysk Skriuwen // Fries Schrijven

 • Afûk - taalcursussen Fries
 • € 116,00

Frysk skriuwe is net sa dreech as wolris tocht wurdt. Yn 10 lessen leart elkenien dy't Frysk ferstean en prate kin no ek it skriuwen.

Fryske literatuer // Friese literatuur

 • Afûk - taalcursussen Fries
 • € 55,00

Fryske boeken lêze en beprate. “Soms lêst boeken dytst sels net útsocht hawwe soest, mar dy’t de muoite fan it lêzen mear dan wurdich blike.”


Kombinaasje fan mei-inoar literatuer lêze en mei twa gastsprekkers oer ûnderwerpen út de skiednis fan Fryslân.