SkriuwmarFrysk - Fries Schrijven

De earste stap om Frysk skriuwen te learen!

Ga naar de website →

Afûk - taalcursussen Fries

Thumbnail

Over deze cursus

De groepskursus bestiet út 10 lessen, twa oeren wyks mei thúsopdrachten. De kursus set útein yn oktober 2018 en yn febrewaris 2019.

Nei dizze kursus kinne jo fierder mei SkriuwmarFrysk-module 2. Yn module 2 komme op 'e nij wurdskat, grammatika, en nijsgjirrige taalsaken oan 'e oarder. Alle ûnderdielen hawwe as doel it skriuwen hieltyd makliker te meitsjen.

Nei de twa modules kinne jo meidwaan oan it Fryslân A-eksamen.

Details
Dag(en) Maandag
Dinsdag
Woensdag
Periode 1-10-2018 - 30-4-2019
Doelgroep Volwassenen
Niveau Beginner
Gevorderd
Duur 10 lessen fan 2 oeren
Kosten
Locatie Ferskillende plakken yn de provinsje Fryslân, bygelyks: * Ljouwert * Drachten * Frjentsjer * it Hearrenfean * Snits
Opmerkingen Foar elkenien dy't it skriuwen yn 'e macht krije wol. Mear ynformaasje op: afuk.frl
Video's

0 ervaringen Voeg een ervaring toe