Frysk Skriuwen // Fries Schrijven

De earste stap om Frysk skriuwen te learen!

Ga naar de website →

Afûk - taalcursussen Fries

Thumbnail

Over deze cursus

De groepskursus bestiet út 10 lessen, twa oeren wyks mei thúsopdrachten. De kursus set útein yn oktober en yn febrewaris.

Nei dizze kursus kinne jo dielnimme oan de ferfolchkursus (10 lessen). Dan komme op 'e nij wurdskat, grammatika en nijsgjirrige taalsaken oan 'e oarder, neist de stavering, tiidwurden en drege wurden. Alle ûnderdielen hawwe as doel it skriuwen hieltyd makliker te meitsjen.
Nei it folgjen fan dy beide kursussen kinne jo meidwaan oan it Fryslân A-eksamen.

Details
Dag(en) Maandag
Dinsdag
Woensdag
Periode 28-9-2020 - 31-5-2021
Doelgroep Volwassenen (18+)
Niveau Beginner
Gevorderd
Duur 10 lessen fan 2 oeren
Kosten € 119,00
Locatie Ferskillende lokaasjes yn de provinsje Fryslân, wêrûnder: * Ljouwert * Drachten * Frjentsjer * it Hearrenfean * Snits
Opmerkingen Foar elkenien dy't it skriuwen yn 'e macht krije wol. Mear ynformaasje: afuk.frl
Video's

0 ervaringen Voeg een ervaring toe