Workshop Frysk

In middei of jûn ynspiraasje opdwaan foar it brûken fan Frysk

Ga naar de website →

Afûk - taalcursussen Fries

Thumbnail

Over deze cursus

Oer in tekst skriuwe, mei fragen sa as ‘wannear brûke wy de ‘f’ of de ‘v’? En wat is de taalregel by ‘û’en ‘oe’? Mei in kwis en in protte tips. In tige nijsgjirrige middei of jûn (maks. 2,5 oere).

Underdielen fan de workshop binne: de staveringswizigingen (fan 2015); in diktee; in tekst skriuwe; taaleigen; sprekwurden; kwis en tips.

Der binne ek workshops foar spesifike doelgroepen, sa as foar aktiviteitebegelieders, frijwilligers yn 'e soarch, redaksjeleden fan doarpskranten, ensafh.

Details
Dag(en) Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Periode 1-1-2020 - 31-12-2021
Doelgroep Volwassenen
Niveau Beginner
Gevorderd
Duur 2,5 uur
Kosten
Locatie Ljouwert en omkriten | in Leeuwarden en omgeving
Opmerkingen In workshop foar elkenien dy’t mei it Frysk skriuwen oan ’e slach wol.

0 ervaringen Voeg een ervaring toe