Fryske Skiednis & Literatuer // Friese geschiedenis en literatuur

Kursus foar leafhawwers fan de Fryske skiednis en literatuer.

Ga naar de website →

Afûk - taalcursussen Fries

Thumbnail

Over deze cursus

De kursus set útein mei twa lessen oer in skiednisûnderwerp. Foar elke les wurdt in gastsprekker útnoege. Fjouwer lessen wurde bestege oan te lêzen boeken. "It ferskaat oan ûnderwerpen makket dizze kursus tige nijsgjirrich.”

Details
Dag(en) Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Periode 30-9-2019 - 1-5-2020
Doelgroep Volwassenen
Niveau Beginner
Gevorderd
Duur 6 lessen fan 2 oeren (tongersdeitemoarn)
Kosten
Locatie Under oaren op 'e Jouwer, mar ek op oare lokaasjes mooglik, wêrûnder Ljouwert. Binne der 8 belangstellenden dan kinne wy yn jo omjouwing de kursus organisearje. Ynformearje by de Afûk nei de mooglikheden: afuk.frl, of tel. 058-2343079 .
Opmerkingen Sjoch foar mear ynformaasje: www.afuk.frl
Foto's

0 ervaringen Voeg een ervaring toe