Skiednis & Literatuer

Nijsgjirrige kursus foar leafhawwers fan de Fryske skiednis en literatuer.

Ga naar de website →

Afûk - taalcursussen Fries

Thumbnail

Over deze cursus

De kursus set útein mei twa lessen oer in skiednisûnderwerp. Foar elke les wurdt in gastsprekker útnoege. Fjouwer lessen wurde bestege oan te lêzen boeken. "It ferskaat oan ûnderwerpen makket dizze kursus tige nijsgjirrich.”

Details
Dag(en) Donderdag
Periode 1-10-2018 - 30-4-2019
Doelgroep Volwassenen
Niveau Beginner
Gevorderd
Gevorderd
Duur 6 lessen fan 2 oeren (tongersdeitemoarn)
Kosten
Locatie * de Miks op 'e Jouwer * Ljouwert Binne der 8 belangstellenden dan kinne wy op ferskate lokaasjes yn jo omjouwing de kursus organisearje. Ynformearje by de Afûk nei de mooglikheden: afuk.frl, of tel. 058-2343079 .
Opmerkingen Sjoch foar mear ynfo: www.afuk.frl
Foto's

0 ervaringen Voeg een ervaring toe