Taal, kultuer en skiednis fan Fryslân

Wolst ek mear witte oer de Fryske taal, kultuer en skiednis?

Ga naar de website →

Afûk - taalcursussen Fries

Thumbnail

Over deze cursus

Hawwe jo de Frysk skriuwen kursussen folge? Dizze kursus is it ferfolch dêrop.

De kursus is ek foar elkenien dy't Frysk skriuwe kin en mear witte wol oer de taal, skiednis en kultuer fan Fryslân.

Der binne twa kursussen fan 10 lessen, ien kear yn 'e 14 dagen is der les.

De beide kursussen (basis en ferfolch) starte yn oktober.

Details
Dag(en) Woensdag
Periode 30-9-2019 - 1-5-2020
Doelgroep Volwassenen
Niveau Gevorderd
Duur 10 lessen
Kosten
Locatie Ljouwert.
Opmerkingen De kursus oer Fryslân! Keunst, skiednis, kultuer, literatuer, gedichten,...
Foto's

0 ervaringen Voeg een ervaring toe