Frysk & Fryslân

Mear witte oer de Fryske taal, kultuer en skiednis?

Ga naar de website →

Afûk - taalcursussen Fries

Thumbnail

Over deze cursus

Hawwe jo de SkriuwmarFrysk-kursus(sen) folge? Dizze kursus is it ferfolch dêrop.

De kursus is ek foar elkenien dy't Frysk skriuwe kin en mear witte wol oer de taal, skiednis en kultuer fan Fryslân.

Der binne twa modules fan 10 lessen, ien kear yn 'e 14 dagen is der les.

De beide cursussen (module 1 en module 2) starte yn oktober 2018.

Details
Dag(en) Woensdag
Periode 1-10-2018 - 30-4-2019
Doelgroep Volwassenen
Niveau Gevorderd
Duur 10 lessen
Kosten
Locatie Ljouwert.
Opmerkingen De kursus oer Fryslân! Keunst, skiednis, kultuer, literatuer, gedichten,...
Foto's

0 ervaringen Voeg een ervaring toe