Erfgoed

Dag

2 resultaten

In kursus oer de taal, skiednis en kultuer fan Fryslân. Foar goed en linich skriuwen, mei omtinken foar literatuer, toaniel, film, muzyk en mear.


Kombinaasje fan mei-inoar literatuer lêze en mei ien kear in gastsprekker oer ûnderwerpen út de skiednis fan Fryslân.