Schrijven & Letteren

Dag

27 resultaten

Creatief schrijven

 • Volksuniversiteit Fryslân
 • € 39,00

In deze training oefent u met creatieve en praktische schrijftechnieken die u helpen om de schrijfsleur te doorbreken.

Filosoferen kun je leren

 • Volksuniversiteit Fryslân
 • € 99,00

We maken kennis met diverse klassieke filosofen en kijk of we hun gedachtegoed ook nu nog kunnen gebruiken.

Kopstukken Filosofie

 • Volksuniversiteit Fryslân
 • € 54,00

De geschiedenis van de filosofie aan de hand van zeven kopstukken. Per lezing lichten we de belangrijkste ideeën van één filosoof toe.

SkriuwmarFrysk - Fries Schrijven

 • Afûk - Taal, Kultuer en Skiednis fan Fryslân
 • € 110,00

Frysk skriuwe is net sa dreech as wolris tocht wurdt. Dat sille jo learendewei fernimme. Jo leare yn 10 lessen hiel praktysk hoe't jo teksten skriuwe.

Opfryskkursus - koarte kursus! 3 lessen

 • Afûk - Taal, Kultuer en Skiednis fan Fryslân
 • € 65,00

Is it 'útnûging' of 'útnoeging'? Is it 'Wy geane te fiskjen' en 'Wy bliuwe te teedrinken'? Op dy fragen wurdt antwurd jûn yn de Opfryskkursus.

Taalreis troch Europa - Fries schrijven online leren

 • Afûk - Taal, Kultuer en Skiednis fan Fryslân
 • € 25,00

De Taalreis troch Europa is geskikt foar elkenien dy't graach de Fryske stavering en grammatika yn 'e macht krije wol.

Selsstúdzje Frysk Skriuwen

 • Afûk - Taal, Kultuer en Skiednis fan Fryslân
 • € 25,00

Gjin tiid foar in groepskursus? Folgje in selsstúdzje mei kursusboeken en eduFrysk, it online learplatfoarm foar it Frysk.

LearmarFrysk - Fries Verstaan en Lezen

 • Afûk - Taal, Kultuer en Skiednis fan Fryslân
 • € 110,00

Voor iedereen die het Fries wil leren verstaan en lezen. Na 10 lessen kunt u een gesprek goed volgen en Friese teksten lezen.

Zelfstudie Fries

 • Afûk - Taal, Kultuer en Skiednis fan Fryslân
 • € 25,00

Zelfstudie Fries met eduFrysk. U begint wanneer het u uitkomt en maakt de lessen in uw eigen tempo. Thuis, onderweg, waar u maar wilt.

Literatuer

 • Afûk - Taal, Kultuer en Skiednis fan Fryslân
 • € 55,00

Fryske boeken lêze en beprate. “Soms lêst boeken dytst sels net útsocht hawwe soest, mar dy’t de muoite fan it lêzen mear dan wurdich blike.”