Schrijven & Letteren

Dag

22 resultaten

Taalreis troch Europa - Fries schrijven online leren

 • Afûk - Taal, Kultuer en Skiednis fan Fryslân
 • € 25,00

De Taalreis troch Europa is geskikt foar elkenien dy't graach de Fryske stavering en grammatika yn 'e macht krije wol.

Selsstúdzje Frysk Skriuwen

 • Afûk - Taal, Kultuer en Skiednis fan Fryslân
 • € 25,00

Gjin tiid foar in groepskursus? Folgje in selsstúdzje mei kursusboeken en eduFrysk, it online learplatfoarm foar it Frysk.

LearmarFrysk - Fries Verstaan en Lezen

 • Afûk - Taal, Kultuer en Skiednis fan Fryslân
 • € 110,00

Voor iedereen die het Fries wil leren verstaan en lezen. Na 10 lessen kunt u een gesprek goed volgen en Friese teksten lezen.

Zelfstudie Fries

 • Afûk - Taal, Kultuer en Skiednis fan Fryslân
 • € 25,00

Zelfstudie Fries met eduFrysk. U begint wanneer het u uitkomt en maakt de lessen in uw eigen tempo. Thuis, onderweg, waar u maar wilt.

Literatuer

 • Afûk - Taal, Kultuer en Skiednis fan Fryslân
 • € 55,00

Fryske boeken lêze en beprate. “Soms lêst boeken dytst sels net útsocht hawwe soest, mar dy’t de muoite fan it lêzen mear dan wurdich blike.”

PraatmarFrysk - Fries Spreken

 • Afûk - Taal, Kultuer en Skiednis fan Fryslân
 • € 110,00

De cursus is voor diegene die het Fries kan verstaan en lezen en nu de taal wil leren spreken.

serie schrijfworkshops

 • Heldenreis voor Leven en Schrijven

Online Schrijfcursus de Heldenreis

 • Heldenreis voor Leven en Schrijven

Online Schrijfcursus Schrijfveren

 • Heldenreis voor Leven en Schrijven

Online Coachingsprogramma The Artist's Way

 • Heldenreis voor Leven en Schrijven