SkriuwmarFrysk - Fries Schrijven

Earste stap om Frysk skriuwen te learen!

Ga naar de website →

Afûk - Taal, Kultuer en Skiednis fan Fryslân

Thumbnail

Over deze cursus

De groepskursus bestiet út 10 lessen, twa oeren wyks mei thúsopdrachten. Jo kinne begjinne yn oktober of yn febrewaris 2018.

Nei dizze kursus kinne jo fierder mei SkriuwmarFrysk-module 2. Yn module 2 komme op 'e nij wurdskat en grammatika, en nijsgjirrige taalsaken oan 'e oarder. Alle ûnderdielen hawwe as doel it skriuwen hieltyd makliker en aardiger te meitsjen.

Nei de twa modules kinne jo meidwaan oan it Fryslân A-eksamen.

Details
Dag(en) Maandag
Dinsdag
Woensdag
Periode 2-10-2017 - 20-4-2018
Doelgroep Volwassenen
Niveau Beginner
Duur 10 lessen fan 2 oeren
Kosten
Locatie Ferskillende plakken yn de provinsje Fryslân, bygelyks: * Ljouwert * Drachten * Frjentsjer * it Hearrenfean * Snits
Opmerkingen Jo kinne ek yn febrewaris 2018 begjinne. Sjoch foar mear ynformaasje: afuk.frl
Foto's
Video's

0 ervaringen Voeg een ervaring toe