In roman skriuwe - Jetske Bilker

Altyd al in roman skriuwe wold? Hast fan alles lizzen mar it wurdt net in gehiel? Dit is dyn kursus!

Ga naar de website →

Tresoar

Thumbnail

Over deze cursus

Foar it skriuwen fan in roman moatte je doare te fantasearjen, oer trochsettingsfermogen beskikke en tiid frijmeitsje wolle. Dizze kursus kin dy in oantrún jaan om mei in tema of in gegeven oan ’e gong te gean. Wurkest oan dyn eigen roman.
Yn de lessen komme û.o. oan bod: spanning oanbringe en deryn hâlde; goede dialogen skriuwe; de rol fan de ferteller; tiid en romte. De lessen besteane út teory en it besprekken fan inoars wurk. It is dêrom in eask dat elke kursist bestannen trochmaile kin.

Details
Dag(en) Woensdag
Periode 2-11-2016 - 14-12-2017
Doelgroep Volwassenen
Niveau Beginner
Duur 5 lessen
Kosten 75,00
Locatie yn Tresoar, Boterhoek 1, Ljouwert
Opmerkingen Kursusdata 2, 9, 16 en 30 novimber en 14 desimber 19:30 – 21:30 oere.

0 ervaringen Voeg een ervaring toe