Opfryskkursus - koarte kursus! 3 lessen

Folgje trije lessen Frysk skriuwen!

Ga naar de website →

Afûk - Taal, Kultuer en Skiednis fan Fryslân

Thumbnail

Over deze cursus

It programma bestiet út trije lessen yn groepsferbân fan 19.30 oant 21.30 oere. Jo leare yn trije lessen de nije staveringsregels dy't sûnt 2015 fan krêft binne. Jo kinne sels ek fragen stelle oer de lesstof dy't jo eartiids leard hawwe, mar dêr't jo net mear krekt fan witte hoe't jo dy tapasse kinne.

It is in tige nijsgjirrige kursus foar wa't earder Frysk skriuwen leard hat, mei de eardere leargong A of SkriuwmarFrysk module 1 en 2.

Details
Dag(en) Maandag
Dinsdag
Woensdag
Periode 2-10-2017 - 20-4-2018
Doelgroep Volwassenen
Niveau Half gevorderd
Duur
Kosten
Locatie * Ljouwert * Drachten * Hearrenfean * Snits
Opmerkingen Koarte kursus fan 3 lessen
Foto's

0 ervaringen Voeg een ervaring toe