Taalreis troch Europa - Fries schrijven online leren

In taalreis dy't jo net misse wolle!

Ga naar de website →

Afûk - Taal, Kultuer en Skiednis fan Fryslân

Thumbnail

Over deze cursus

De Taalreis troch Europa is geskikt foar elkenien dy't graach de Fryske stavering en grammatika yn 'e macht krije wol. It is dêrom wichtich dat jo it Frysk al ferstean en aardich lêze kinne.

Jo leare mei de taalreis yn elk lân nije taalregels en wurkje oan jo wurdskat. De taalreis biedt jo filmkes mei útlis, presintaasjes en oefeningen om josels te testen. De oefeningen wurde automatysk neisjoen troch it programma en jo krije fuort feedback.

Details
Dag(en) Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag
Periode 1-9-2017 - 31-12-2018
Doelgroep Volwassenen
Niveau Beginner
Half gevorderd
Duur
Kosten
Locatie Online Frysk Skriuwen leare.
Opmerkingen 1 jierabonnemint.
Foto's

0 ervaringen Voeg een ervaring toe