Selsstúdzje Frysk Skriuwen

De Fryske taal online leare?

Ga naar de website →

Afûk - Taal, Kultuer en Skiednis fan Fryslân

Thumbnail

Over deze cursus

Wannear’t jo net yn ’e gelegenheid binne om in kursus yn groepsferbân te folgjen, bestiet de mooglikheid om in kursus selsstúdzje te dwaan. Jo kinne dan begjinne wannear’t it útkomt en de lessen kinne yn eigen tempo útwurke wurde.

Jo fine op eduFrysk it lesmateriaal fan de kursus en dêrneist tûzenen teksten, ferskes, fideo’s, ynteraktive oefeningen en edukative games. Dêrneist kinne jo it skriuwen leare troch it meitsjen fan diktees.

Details
Dag(en) Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag
Periode 1-9-2017 - 31-12-2018
Doelgroep Volwassenen
Niveau Beginner
Half gevorderd
Duur 1 jier
Kosten fan € 25,00 ôf
Locatie Thús, ûnderweis, wêr't jo ek mar binne, dêr kinne jo Frysk leare.
Opmerkingen kursus Frysk skriuwen ynklusyf abonnemint eduFrysk
Foto's

0 ervaringen Voeg een ervaring toe