Erfgoed

Dag

3 resultaten

Frysk & Fryslân

  • Afûk - taalcursussen Fries
  • € 115,00

In kursus oer de taal, skiednis en kultuer fan Fryslân. Foar goed en linich skriuwen, mei omtinken foar boeken (literatuer), toaniel, film, en mear.

Skiednis & Literatuer

  • Afûk - taalcursussen Fries
  • € 75,00

Kombinaasje fan mei elkoar literatuer lêze en in tal lessen oer meardere ûnderwerpen út de skiednis fan Fryslân. In kursus mei gastsprekkers.

Workshop monnikenwerk

  • Historisch Centrum Leeuwarden (HCL)
  • € 63,06

Het Historisch Centrum Leeuwarden bewaart oude oorkondes uit de Middeleeuwen. Tijdens deze workshop leer je zelf zo'n document maken!