Erfgoed

Dag

3 resultaten

[ Re] creatieve kindermiddagen in de ''wilde'' Permanatuur, , zaaien, oogsten, observeren voelen, kijken, dieren, creeeren met materialen uit natuur.

Skiednis & Literatuer

  • Afûk - Taal, Kultuer en Skiednis fan Fryslân
  • € 70,00

Kombinaasje fan mei elkoar literatuer lêze en in tal lessen oer ien of meardere ûnderwerpen út de skiednis fan Fryslân. In kursus mei gastsprekkers.

Frysk & Fryslân

  • Afûk - Taal, Kultuer en Skiednis fan Fryslân
  • € 115,00

Ferdjipping yn de taal, skiednis en kultuer fan Fryslân. Mei klam op goed en linich skriuwen, en omtinken foar boeken, skiednis, toaniel en film.