Afûk - Taal, Kultuer en Skiednis fan Fryslân

De Afûk hâldt him dwaande mei de promoasje fan de Fryske taal. Dat bart û.o. troch it organisearjen fan kursussen Frysk, it útjaan fan boeken en tydskriften, en it jaan fan ynformaasje en fersoargjen fan oersettings oan partikulieren, bedriuwen en ynstellings. Der binne ek in tal projekten sa as Praat mar Frysk, Tomke en Heit&Mem. En de Afûk hat in hiele moaie Fryske boek- en kadowinkel yn Ljouwert oan de Bûterhoeke 3. Kom ek ris lâns foar boeken, kadootsjes, kaarten, sûvenirs, ensfh. Jo binne fan herten wolkom!

Contactinformatie

 • Adres: Boterhoek 3, 8911 DH Ljouwert
 • Telefoon: 058-2343079
 • E-mail: l.kuiper@afuk.nl
 • Website: http://www.afuk.frl
 • Docentervaring: Meer dan 10 jaar
 • Opleiding(en): Niet opgegeven

SkriuwmarFrysk - Fries Schrijven

 • Afûk - Taal, Kultuer en Skiednis fan Fryslân
 • € 110,00

Frysk skriuwe is net sa dreech as wolris tocht wurdt. Dat sille jo learendewei fernimme. Jo leare yn 10 lessen hiel praktysk hoe't jo teksten skriuwe.

Opfryskkursus - koarte kursus! 3 lessen

 • Afûk - Taal, Kultuer en Skiednis fan Fryslân
 • € 65,00

Is it 'útnûging' of 'útnoeging'? Is it 'Wy geane te fiskjen' en 'Wy bliuwe te teedrinken'? Op dy fragen wurdt antwurd jûn yn de Opfryskkursus.

Taalreis troch Europa - Fries schrijven online leren

 • Afûk - Taal, Kultuer en Skiednis fan Fryslân
 • € 25,00

De Taalreis troch Europa is geskikt foar elkenien dy't graach de Fryske stavering en grammatika yn 'e macht krije wol.

Selsstúdzje Frysk Skriuwen

 • Afûk - Taal, Kultuer en Skiednis fan Fryslân
 • € 25,00

Gjin tiid foar in groepskursus? Folgje in selsstúdzje mei kursusboeken en eduFrysk, it online learplatfoarm foar it Frysk.

LearmarFrysk - Fries Verstaan en Lezen

 • Afûk - Taal, Kultuer en Skiednis fan Fryslân
 • € 110,00

Voor iedereen die het Fries wil leren verstaan en lezen. Na 10 lessen kunt u een gesprek goed volgen en Friese teksten lezen.

Zelfstudie Fries

 • Afûk - Taal, Kultuer en Skiednis fan Fryslân
 • € 25,00

Zelfstudie Fries met eduFrysk. U begint wanneer het u uitkomt en maakt de lessen in uw eigen tempo. Thuis, onderweg, waar u maar wilt.

Frysk & Fryslân

 • Afûk - Taal, Kultuer en Skiednis fan Fryslân
 • € 115,00

Ferdjipping yn de taal, skiednis en kultuer fan Fryslân. Mei klam op goed en linich skriuwen, en omtinken foar boeken, skiednis, toaniel en film.

Literatuer

 • Afûk - Taal, Kultuer en Skiednis fan Fryslân
 • € 55,00

Fryske boeken lêze en beprate. “Soms lêst boeken dytst sels net útsocht hawwe soest, mar dy’t de muoite fan it lêzen mear dan wurdich blike.”

PraatmarFrysk - Fries Spreken

 • Afûk - Taal, Kultuer en Skiednis fan Fryslân
 • € 110,00

De cursus is voor diegene die het Fries kan verstaan en lezen en nu de taal wil leren spreken.

Skiednis & Literatuer

 • Afûk - Taal, Kultuer en Skiednis fan Fryslân
 • € 75,00

Kombinaasje fan mei elkoar literatuer lêze en in tal lessen oer ien of meardere ûnderwerpen út de skiednis fan Fryslân. In kursus mei gastsprekkers.